W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła wypełniła wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu kontrolowanego pn. „uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” i „respektowane są normy społeczne” oraz na poziomie wysokim (B) pn. „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Skala obowiązujących ocen dla poddawanych kontroli szkół w przypadku takich ewaluacji zawiera się między literami A-E.



2 lipca 2021 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminów ósmoklasistów. Indywidualnie najlepszy wynik z języka polskiego uzyskali: Aleksander Biela, Filip Kucharski i Julia Walczak (ex aequo 91%), z matematyki Filip Kucharski (100%), z języka angielskiego Aleksander Biela, Michał Bucki, Maria Dworak, Pola Hołówka, Filip Kucharski, Stanisław Nowacki, Kamil Pach, Kamil Woch (ex aequo 100%), z języka niemieckiego Julia Walczak (98%). Summa summarum najlepszy wynik z wszystkich części egzaminów osiągnął Filip Kucharski (97%).

Wyniki kl. VIII SSP nr 1 w porównaniu ze średnimi wynikami uzyskanymi przez klasy ósme innych szkół w Gminie Kraków. I tak:

język polski SSP nr 1 – 75%, szkoły Gminy Kraków 69% (różnica – 6%),

matematyka SSP nr 1 – 82%, szkoły Gminy Kraków 63% (różnica – 19%),

język angielski SSP nr 1 – 94%, szkoły Gminy Kraków 82% (różnica – 12%),

język niemiecki SSP nr 1 – 98%, szkoły Gminy Kraków 80% (różnica – 18%).





ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03