NABÓR UCZNIÓW

Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego jest przejście w szkolnym gabinecie psychologiczno-pedagogicznym z pozytywnym wynikiem badania określającego dojrzałość szkolną przed klasą I lub przed rozpoczęciem nauki w klasie, do której uczeń stara się o przyjęcie. Podczas spotkania w szkolnym gabinecie rodzice czy opiekunowie prawni dziecka są zapoznawani z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole. Muszą je zaakceptować, jeżeli podtrzymują wolę posyłania dziecka do SSP nr 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły, po czym następuje podpisanie umowy o przyjęciu ucznia do szkoły przez przedstawicieli organu prowadzącego i rodziców.

Zapisy do klasy I prowadzone są z rocznym wyprzedzeniem zaś badania rozpoczynają się po okresie ferii zimowych (o terminie badań rodzice są powiadamiani).

Podczas spotkania w gabinecie pedagogicznym dziecko poddawane jest specjalistycznym badaniom określających jego dojrzałość szkolną.

W czasie badania dziecka rodzice uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem szkolnym Anną Krzeszowiak, osobą zawiadującą sprawami związanymi z naborem. Rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami, programem dydaktyczno-wychowawczym, uzyskują informację w zakresie spraw finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.

Nabór do pozostałych klas szkoły podstawowej prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w jakiejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły, a także przejść zwyczajową procedurę w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym.

Zapisy kandydatów do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzi sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zapisu można dokonać osobiście lub telefonicznie (262 20 94), a także przez internet.

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko ucznia
Datę i miejsce urodzenia ucznia
Tel. i adres zamieszkania rodziców
Imię i nazwisko zgłaszającego
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03