NABÓR UCZNIÓW

Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego jest przejście w szkolnym gabinecie pedagogicznym (z pozytywnym wynikiem) badania określającego dojrzałość szkolną kandydata do klasy I lub do klasy, do której stara się o przyjęcie

Podczas spotkania w szkolnym gabinecie rodzice czy opiekunowie prawni dziecka są zapoznawani z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole. Muszą je zaakceptować, jeżeli podtrzymują wolę posyłania dziecka do SSP nr 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły, po czym następuje podpisanie umowy o przyjęciu ucznia do szkoły przez przedstawicieli Organu Prowadzącego i rodziców.

Zapisy do klasy I prowadzone są z wyprzedzeniem, zaś badania rozpoczynają się w terminie każdorazowo ustalonym przez Dyrektora Szkoły (o terminie badań powiadamiani są rodzice zapisanych do Szkoły dzieci).

Podczas spotkania w gabinecie pedagogicznym dziecko poddawane jest badaniu określającym jego dojrzałość szkolną.

W czasie badania dziecka rodzice uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem szkolnym, osobą zawiadującą sprawami związanymi z naborem. Rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami i programem dydaktyczno-wychowawczym.

O sprawach finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły można dowiedzieć się w sekretariacie Szkoły.

Nabór do pozostałych klas szkoły podstawowej prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w jakiejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły, a także przejść zwyczajową procedurę w gabinecie pedagogicznym.

Zapisy kandydatów do szkoły podstawowej prowadzi sekretariat szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Kontakt mailowy z sekretariatem szkoły: sekretariat@zss1krakow.edu.pl lub telefoniczny (012) 262-20-94

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko ucznia
Datę i miejsce urodzenia ucznia
Tel. i adres zamieszkania rodziców
Imię i nazwisko zgłaszającego
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03